اعضای هیئت مدیره

کامران کوثری

رییس هیئت مدیره

کارشناس مدیریت HSE-کارشناس ارشد حقوق

بهنام خضری

نایب رییس

کارشناس مدیریت HSE – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی HSE

محمدرضا يزدان‌پناه

عضو اصلي هيئت مديره و مدير عامل

کارشناس مدیریت HSE – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی HSE

نوشین ناصری تبریزی

عضو اصلی هیئت مدیره

کارشناس مدیریت HSE و مهندسی صنایع – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی HSE

علیرضا اماميان شوراب

عضو اصلی هیئت مدیره

کارشناس مدیریت HSE – کارشناس ارشد فلسفه

مهدی خسروی

عضو اصلی هیئت مدیره

کارشناس مدیریت HSE و مكانيك ساخت و تولید

حمیدرضا شریفی‌فر

خزانه دار

کارشناس مدیریت HSE – کارشناس ارشد حقوق

علي قنبری

عضو علي البدل هیئت مدیره

کارشناس مدیریت HSE

علي لطفی

عضو علي البدل هیئت مدیره

کارشناس مدیریت HSE و مهندس عمران

سيد مهدی سيدي خباز

بازرس اصلی

کارشناس مدیریت HSE و مهندسی عمران

فاطمه نيكوسيرت

بازرس علي البدل

کارشناس مدیریت HSE